Kształtowanie przyszłości

biznes23Jeśli podjąć się definicji pojęcia „foresight”, to najprościej mówiąc jest to metoda prognozowania. Polega ona na dyskutowaniu nad przyszłością oraz budowaniu wizji rozwojowej. W dyskusji biorą udział przedstawiciele władz publicznych, organizacji badawczych, naukowych i pozarządowych, świata mediów oraz opinii publicznej. Wyniki dyskusji pozwalają zdefiniować tendencje rozwojowe oraz ustalić scenariusze rozwoju.

  Foresight – zadania, cele, funckje

1. ocena przyszłych potrzeb;

2. ocena szans rozwoju;

3. ocena zagrożeń wynikających z rozwoju;

4. zdefiniowanie tendencji rozwojowych;

5. opracowanie wizji strategicznych.

Foresight – czy zawsze oznacza to samo?

Pojęcie „foresight” jest pojęciem bardzo ogólnym. W jego obrębie można wyróżnić między innymi:

– foresight regionalny – polega na zbieraniu informacji o przyszłości i definiowaniu wizji rozwojowych regionu. Cały proces zaczyna się od oceny aktualnej sytuacji i obiektywnej ocenie tych zdarzeń, które mogą mieć wpływ na przyszłość. Przy opracowaniu foresightu regionalnego wykorzystuje się metody analityczne oraz wiedzę ekspertów. Forseight regionalny pomaga określić potencjał regionu oraz określić strategiczne wizje w różnych sferach.

– foresight technologiczny – to pojęcie często stosowanie zamiennie z pojęciem „forseight”. Krótko mówiąc jest to próba spojrzenia w przyszłość. Głównym celem foresightu technologicznego jest definicja technologii przyszłości, a także realna ocenia związanych z nimi szans oraz zagrożeń. Chodzi o to, aby zdiagnozować jakie działania należy podjąć, aby rozwój technologiczny był możliwy i zmierzał w odpowiednim kierunku.

Pomoc dla przedsiębiorstw 

Forsight wykorzystywany jest również w planowaniu strategicznym przedsiębiorstw. W kontekście tych rozważań wyróżnić należy dwa pojęcia. Pierwszym z nich jest roadmapping technologiczny – metodologia, która wspiera decyzje inwestycyjne, np. przy wprowadzeniu nowych produktów na rynek. Drugim z pojęć jest foresight korporacyjny, który pomaga w opracowaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz